Aktualności

NOWEFIO 2021 – Ogłoszenie o konkursie!


NOWE FIO

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.


Wnioski można składać w Priorytetach:

1. Mikro-inicjatywy
2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego;
3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym;
4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

 

Wysokosc dofinansowania:

 • Priorytet 1 - Regranting tematyczny Łączna kwota przeznaczona na realizację ścieżki Regranting Tematyczny w ramach NOWEFIO 2021 wynosić będzie maksymalnie 1,5 mln zł. Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Minimalna kwota dotacji wynosi 600 000 zł (w tym 200 000 zł/rok). 
 • Priorytet 2 i Priorytet 3 W ramach konkursu NOWEFIO 2021, w Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł.
 • Priorytet 4 W ramach Programu NOWEFIO edycja 2021, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. do 400 tys. zł.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Termin składania wniosków: od 8 do 29 marca 2021 r.
Wnioski można składać tylko przez generator: https://generator.niw.gov.pl/

Regulaminy konkursów i wszystkie niezbędne informacje dostepne pod adresem: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/ 

2021-03-04 16:15:09 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fundusz pomocowy 2021 - konkurs


"Fundusz Pomocowy 2021" Fundacji Edukacji Edukacji dla Demokracji

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

 

 

 

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu. Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej .
 3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wnioskodawca część dotacji może być przeznaczona na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. 

 

Wartosc dotacji: do 40.000 zł

Kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł

Okres realizacji projektów: 1 czerwca – 30 listopada 2021.

Wkład własny: nie wymagany.

Termin składania wniosków: 10 kwietnia

Pula środków w konkursie: 1 000 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

 

Więceuj informacji pod adresem: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/?fbclid=IwAR0arp4ctnJzyDjUFax6a0wskz6nolHMTUqHkYGlZywxhnnJ1HsamWrCCLg 

2021-03-04 11:22:30 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konukrs Kultura - Interwencje


 

 

Kultura – Interwencje 2021

Celem programu Kultura – Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujacych projektów:

1) organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;

2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;

3) organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

 

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania. Wkład własny jest wkładem finansowym.

 

Nabór wniosków: do 15 marca 2021 roku.

Termin realizacji zadań: od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.

 

Wiecej informacji pod adresem: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021 

2021-03-04 09:00:29 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs kulinarny dla KGW - Bitwa regionów 2021!


 

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Celem Konkursu jest:

1) promocja regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych,

2) promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, stosownie do zadań ustawowych KOWR.

 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, tj. potrawy wg. przepisu i wykonanie prezentacji przygotowanej potrawy w formie filmu wideo.

 

Konkurs składa sie z 2 etapów:

I etap - wojewódzki

II etap - ogólnopolski.

 

Nagrody w Konkursie:

Etap I

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł

II miejsce nagroda pieniężna o wartości 500 zł

III miejsce nagroda pieniężna o wartości 300 zł

 

Etap II

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł

II miejsce nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł

III miejsce nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł

 

Wiecej informacji pod adresem: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ 

 

2021-03-04 08:49:59 | autor: Sylwia Wyszyńska

Zabawa to poważna sprawa


 
 
 
Wystartowała kolejna edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”
 
Konkurs grantowy jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych.
 
 
Granty o łącznej wartości 130 tysięcy złotych.
 
Liczba laureatów: 4
 
Wartość dla jednego laureata: ../obraz/pic537.png
 
Termin zgłoszeń: 31 marca 2021 r.
 
Rozstrzygnięcie i wyniku konkursu: max. 4 maja 2021 roku.
 
Ciekawostka:
W Polsce, w ramach programu, środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.
 

2021-03-03 10:42:48 | autor: Sylwia Wyszyńska

Seniorzy w akcji - konkurs


Ruszyła 14 edycja konkursu SENIORZY W AKCJI
 
Celem głównym konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności. 
 

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym.
 2. Działania edukacyjne i kulturalne.
 3. Działania na rzecz środowiska.
 4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym.
 
Wsparcie finansowe realizacji projektu wynosi 9 tys. zł, a maksymalna 15 tys. zł.
 
Wkład własny nie musi być finansowy.
 
Termin zgłoszeń: 22 marca 2021 r.
 
Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://seniorzywakcji.pl/ 

 

2021-03-03 09:45:04 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wszystkiego najlepszego ...


2021-02-27 08:22:14 | autor: Sylwia Wyszyńska

Zespoły Tematyczne - RPO 2021-2027 - zaproszenie


Rada Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
zaprasza działaczy organizacji pozarządowych z całego regionu Warmii i Mazur do udziału w Zespołach Tematycznych, które wypracują rekomendacje do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Zespoły będą zajmować się sześcioma obszarami działań. Pracę każdego z nich będzie moderować lider.
Jest to oddolna inicjatywa Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz naszych partnerów. Celem jest zwiększenie zaangażowania podmiotów III sektora w tworzenie dokumentów regionalnych pod nową perspektywę finansową UE. Niech głos organizacji pozarządowych będzie bardziej słyszalny, a także niech fundusze unijne będą bardziej przystępne dla fundacji i stowarzyszeń.
 
Obszary tematyczne i liderzy Zespołów Tematycznych to:
1) włączenie społeczne, w tym infrastruktura społeczna (reintegracja społeczno-zawodowa, usługi społeczne, ekonomia społeczna) – liderzy: Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP/OWES oraz Bartłomiej Głuszak, Federacja FOSa
2) rynek pracy i przedsiębiorczość – lider: Wojciech Zalewski, Fundacja ATUT
3) edukacja – lider: Dagmara Bielawska, Stowarzyszenie ESWIP/OWES
4) środowisko przyrodnicze w tym gospodarka obiegu zamkniętego, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności - lider: Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie,
5) kultura – lider: Andżelika Stawisińska, dyrektor GOK Dywity
6) obszary wiejskie i turystyka - lider: Tomasz Piłat, Sieć Lokalnych Grup Działania.
 
Uczestnictwo w Zespole Tematycznym ma charakter społeczny, nie wiąże się z wynagrodzeniem. Praca zespołów będzie odbywać się zdalnie (za pomocą środków komunikacji online) w marcu i kwietniu br. Efekty działania zespołów, tzn. wypracowane wnioski i rekomendacje, zostaną przekazane Zarządowi Województwa za pośrednictwem członków Grupy roboczej ds. nowego RPO, reprezentujących Radę.
 
Jedna osoba może zgłosić się tylko do jednego zespołu. Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/QbQEid4d1py9aD7F7
Na chętnych czekamy do 1 marca 2021 r. włącznie.
Szczególnie gorąco zachęcamy do uczestnictwa w zespołach nr 2-6, do których jak dotąd zgłosiła się relatywnie mała liczba chętnych. Prosimy również o dalsze rozpowszechnianie niniejszej wiadomości.
 
 

2021-02-26 10:21:06 | autor: Sylwia Wyszyńska

WULKANY AKTYWNOŚCI - nowy projekt Stowarzyszenia Teraz MY


 

 
Stowarzyszenie Teraz My wystartowało z nowym projektem pn. „Wulkany Aktywności” realizowanym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu ostródzkiego, w szczególności do środowisk wiejskich. W ramach projektu zostaną ożywione świetlice wiejskie by stały się miejscem kreatywnych działań, spotkań różnych grup oraz inicjatyw społecznych.
 
Zapraszamy do śledzenie fanpagu na FB, by nie przegapić rekrutacji! Szczegóły wkrótce… ????
 
 
 
 
 
 
 

2021-02-26 08:21:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rekrutacja do Programu Liderzy PAFW


Program kierowany jest do lokalnych liderek i liderów, do osób działających na rzecz swoich społeczności lub działających na rzecz jakiejś ważnej społecznie zmiany. Liderzy PAFW to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek – osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego, w szczególności (ale nie tylko) dla realizatorów Programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty-  zgłoś się do Programu Liderzy PAFW! Jeśli znasz osobę, którą uważasz za lidera/liderkę – poleć jej Program!

 

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o rekrutacji, a tutaj o Programie.

 

Spotkanie rekrutacyjne: 22 lutego o godzinie 18 na platformę ZOOM: https://bit.ly/39INmjX

 

Zajrzyj również na Facebook i śledź losy najlepszych liderek i liderów.

 

Koniec rekrutacji: 1 marca o 23:59

2021-02-19 08:10:47 | autor: Sylwia Wyszyńska

Miła niespodzianka dla CWOP


 

 

Dziękujemy Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

 

 

2021-02-10 09:04:11 | autor: Sylwia Wyszyńska

Konkurs plastyczny dla DZIECI


 
       
 
       
       Fundacja BGK ogłosiła konkurs dla uczniów
       klas I-III szkół podstawowych na Kartkę Wielkanocną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace w formacie 21 x 21 cm wykonane dowolną techniką wysyłamy na adres Fundacji do 2 marca 2021 r.
Wyniki konkursu dostepne będą na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacja.bgk.pl. 18 marca 2021 r.
 
Drogie dzieci pokażcie Waszą kreatywność ???????????????? i wygrajcie super nagrody rzeczowe ???? 
 
Więcej informacji o konkursie znajdują się pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/ruszamy-z-kartka-wielkanocna/ 
 
Wszystkim zainteresowanym życzymy powodzenia ????

2021-02-10 08:59:41 | autor: Sylwia Wyszyńska

„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” - konkurs grantowy na "zielone" pomysły


 
 
 
 
Ruszył nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego
Fundacji Santander pn„Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. tu zmieniam EKO”.
 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowanie otrzyma tylko 58 najciekawszych projektów:
 
???? 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 000 złotych
???? 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych
???? 22 organizacje otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 000 złotych
 
Kto może składać wnioski:
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • szkoły
 • przedszkola
 • gminy
 • domy kultury
 • parafie
 • koła gospodyń wiejskich
 • jednostki ochotniczej straży pożarnej
 
Termin składania wniosków: 8 marca 2021 r.
Wyniki konkursu: 12 kwietnia 2021 r.
 
Wszystkie Wasze "zielone" pomysły na aranżację przestrzeni lokalnej mogą się teraz spełnić ???? 
 
Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/ 

2021-02-09 08:48:52 | autor: Sylwia Wyszyńska

Nowe konkursy w ramach PROO!


 

 

       Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4

       Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021.

 

 

 

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • PROO 1a: działania misyjne / statutowe oraz wzmacniające organizacje instytucjonalne. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 8 029 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 000 zł w 2023 r.
 • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2022 r. i 1 000 000 zł w 2023 r.
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 2 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2022 r. wynosi  2 000 000 zł.
 • PROO 4: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym). Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 2 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2022 r. wynosi  2 000 000 zł.

 

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • PROO 1a – wnioski wstępne  – nabór od 1 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 22 lutego 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 2a – od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021  r. do godziny 14.00;
 • PROO 3 i 4 – nabór od 1 lutego 2021  r.  do 1 marca 2021  r. do godziny 14.00;

 

Więcej informacji dot. konkursu pod adresem: https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-w-ramach-proo/ 

 

2021-01-29 09:36:53 | autor: Sylwia Wyszyńska

SZKOLENIE - Atrakcyjny produkt, atrakcyjna usługa w sieci - 07.11.2020r.


Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu.
Tym razem tematyka, której jeszcze u nas nie było.
Zabierz smartphone i pstrykaj razem z nami.
 
 
 
 

2020-10-19 12:50:13 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski