Aktualności

Program grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce


Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiło nabór wniosków do programu grantowego.
 
Głównym celem programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.
 
Wnioski mogą składać: stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne i niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze, grupy nieformalne.
 
Termin składania wniosków: 09.09.2022 r.
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków: https://www.witkac.pl/Account/Login#/Urzad/Index/364 
Wysokość dofinansowania: 10 000 zł.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.10.2022 r.
 
 
Więcej informacji:????

2022-07-13 11:50:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Sprawozdanie likwidatora organizacji pozarządowej i obowiązki likwidatora


Zapraszamy do artykułu, w którym dowiecie się o obowiązkach w przypadku likwidacji organizacji.

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-likwidatora-organizacji-pozarzadowej-i-obowiazki-likwidatora 

2022-07-12 08:38:46 | autor: Sylwia Wyszyńska

OSP chce być OPP.


Łatwiejsza procedura otrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP). Zachęcamy do przeczytania artykułów:
???? "OSP chce być OPP. Jak otrzymać status OPP?" - https://tiny.pl/whq52 
oraz
????"Weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych". - https://tiny.pl/whq51 

2022-07-11 09:54:32 | autor: Sylwia Wyszyńska

Ogniska Muzyki Tradycyjnej


Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do pilotażowego programu Ogniska Muzyki Tradycyjnej 2022.

Głównym celem programu  jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci. 

Wnioski mogą składać: samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe i społeczne w tym koła gospodyń wiejskich lub jednostki ochotniczych straży pożarnych.

 

Termin składania wniosków: 05.08.2022 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczna  na adrs email:  anna.cemeljic@nimit.pl   

Wysokość dofinansowania: 13 000 zł. 

budżet programu w edycji 2022 r. wynosi: 130 000 zł. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 24.08.2022 r. 

 

Więcej informacji:????

https://nimit.pl/aktualnosci/ogniska-muzyki-tradycyjnej-rusza-nabor/?fbclid=IwAR2bviN-TxmTOKRk4qbTmTZZACUc0mNqFr88Mt2haR3Gdt6m4efSNXZ_dpk 

2022-07-07 10:09:26 | autor: Sylwia Wyszyńska

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń


Od 1 lipca br. zgodnie z nowelizacją przepisów tzw. Polski Ład  zmieniło się wyliczanie wynagrodzeń na podstawie umów o pracę oraz umów zleceń. PORADNIK.NGO.PL  przygotował wzory i kalkulatory do umów o pracę, o dzieło i zlecenie

 więcej informacji 

https://poradnik.ngo.pl/kalkulatory-umow-o-prace-o-dzielo-i-zlecenie 

 

2022-07-06 09:54:37 | autor: Sylwia Wyszyńska

Raport z badań kondycji Kół Gospodyń Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.


Stowarzyszenie Teraz MY opublikowało Raport  z badań kondycji Kół Gospodyń Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Celem przeprowadzonych badania w ramach projektu MOCna SIEĆ było zdiagnozowanie aktualnej sytuacji oraz potrzeb kół gospodyń wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

 

 Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Więcej informacji 

https://mocnasiec.terazmy.org/raport-z-badan-kondycji-kgw-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego  

 

2022-07-05 11:36:24 | autor: Sylwia Wyszyńska

V edycja konkursu Moje miejsce na Ziemi


Fundacja ORLEN  ogłosiła nabór wniosków do V edycji konkursu grantowego pt. „Moje miejsce na Ziemi”. 

 

Głównym celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

 

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze: 

 •  upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

 • działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 

 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;

 • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 

 • zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;

 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;

 • podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

 

 

Termin składania wniosków: 01.08.2022 r.

Wnioski należy skłądać drogą elektroniczna  https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login 

Wysokość dofinansowania  to 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 03.10.2022 r.

Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 3.10.2022 roku, a 30.06.2023 roku. 

 

Więcej informacji:????

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx 

2022-07-05 07:37:17 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fundacja PZU z Kulturą


Fundacja PZU ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego pt. „Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2022.
 
Głównym celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.
 
Wniosek mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe.
 
Termin składania wniosków: 01.08.2022 r.
Maksymalne dofinansowanie: 20 000 zł.
Wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości minimum 10% wartości dotacji.
 
Więcej informacji:

2022-07-01 07:54:55 | autor: Sylwia Wyszyńska

„Kierunek Sukces”


Fundacja empatia i wiedza ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego pt. „Kierunek Sukces”. 

 

Głównym celem programu jest realizacja projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

 

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, szkoła), państwowe i samorządowe instytucje kultury w szczególności biblioteki, domy kultury.

 

Termin składania wniosków: 31.07.2022 r.

Wnioski należy składać drogą elektroniczna  https://generator.empiriaiwiedza.pl/login 

Wysokość dofinansowania do: 25 000 zł.

Łączna pula dofinasowania wynosi: 500 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1.09.2022 r. do godz. 18:00.

Czas trwania Projektu minimum 90 dni, maksymalnie 182 dni, czyli od 3 do 6 miesięcy w okresie najwcześniej od 1.10.2022 najpóźniej do 31.03.2023. 

 

 

Więcej informacji:????

https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces?fbclid=IwAR287KWo8eggyKqlftH5luSeoGxHB1e7GUxg8qEwNCOhf6lRyjmAtvWBee8 

 

2022-06-28 07:42:14 | autor: Sylwia Wyszyńska

Ważne informacja !


Ważne informacje dla wszystkich Realizatorów zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ❗
Wszystkich grantobiorców obowiązują tzw. Wytyczne Promocji Zadań Publicznych. Szczegółowe informacje o zasadach promocji znajdziecie na stronie https://niw.gov.pl/dla-beneficjentow/
Zasady promocji są podzielone na 3 bloki:
????Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych od 28.04.2022 r.
???? Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych w okresie 25.11.2021 – 27.04.2022 r.
???? Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych do 24.11.2021 r.
 
 
Ważne info dla wszystkich Realizatorów zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ❗
Wszystkich grantobiorców obowiązują tzw. Wytyczne Promocji Zadań Publicznych. Szczegółowe informacje o zasadach promocji znajdziecie na stronie https://niw.gov.pl/dla-beneficjentow/
Zasady promocji są podzielone na 3 bloki:
????Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych od 28.04.2022 r.
???? Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych w okresie 25.11.2021 – 27.04.2022 r.
???? Zasady promocji i oznakowania zadań publicznych dla umów podpisanych do 24.11.2021 r.
Pamiętajcie, by przestrzegać prawidłowych ????

2022-06-15 07:16:05 | autor: Sylwia Wyszyńska

NOWEFIO -


W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w edycji 2022 dofinansowanych zostanie aż 389 projektów z całej Polski. W województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie otrzyma 26 organizacji pozarządowych, w tym:

- w priorytecie 2 - 19 

- w priorytecie 3 - 6

- w priorytecie 4 - 1

 

Ta edycja konkursu okazała się bardzo hojna dla naszego powiatu. Aż 42 % dofinansowania naszego województwa trafi do powiatu ostródzkiego. Granty na realizację zadań publicznych w ramach programu NOWEFIO w poszczególnych priorytetach otrzymało 11 organizacji z naszego regionu, w tym:

- w priorytecie 2 - 8

- w priorytecie 3 - 2

- w priorytecie 4 - 1

 

Lista rankingowa powiatu ostródzkiego:

Priorytet 2:

 • Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne MOZAIKA
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ANIMATOR
 • Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"
 • Fundacja Idź Dalej - Camino
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Idzbarku
 • Stowarzyszenie Osób Niesłyszących "W mig"

Priorytet 3:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark
 • Stowarzyszenie Teraz MY

Priorytet 4:

 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich 

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy powodzenia przy realizacji zaplanowanych działań!

2022-06-13 13:22:51 | autor: Sylwia Wyszyńska

MEGA SUKCES !!!


 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i inicjatyw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Teraz My przeszło do II etapu konkursu PROO 1a.
Ogromna radość wśród załogi.
 
Gratulujemy również pozostałym organizacjom, które dostały się do kolejnego etapu.

 

 

2022-06-13 12:08:18 | autor: Sylwia Wyszyńska

Dobra Drużyna PZU


PZU Życie SA ogłosiło konkurs grantowy pt. „Dobra Drużyna PZU”. 

 

Głównym celem programu jest ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia poprzez wsparcie rozwoju systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

 

Wnioski mogą składać:

1. Stowarzyszenia lub fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszeń zwykłych (wpisane do ewidencji starosty właściwego dla siedziby stowarzyszenia) w tym: uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe oraz związki sportowe.

2. Kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, co najmniej od 1 stycznia 2020 r.

 

Termin składania wniosków: 30.06.2022 r

Wysokość dofinansowania to: 5.000 zł, 10.000 zł lub 15.000 zł

Wyniki naboru wniosków mają zostać ogłoszone do końca lipca br. 

 

Ambasadorką programu jest m.in. Iga Świątek – najbardziej utytułowana polska tenisistka, zwyciężczyni French Open 2022 w grze pojedynczej, liderka rankingu singlowego WTA.

Więcej informacji:????

https://www.pzu.pl/dobra-druzyna 

 

2022-06-08 07:10:37 | autor: Sylwia Wyszyńska

Fundacja ORLEN dla Strażaków


Fundacja ORLEN ogłosiła konkurs grantowy pt. „ORLEN dla Strażaków”. 

 

Głównym celem programu jest wsparcie Państwowych i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej w zakupie:

·       sprzętu przeciwpożarowego;

·       sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;

·       sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;

·       sprzętu ratownictwa medycznego;

·       sprzętu ratownictwa chemicznego;

·       sprzętu ratownictwa ekologicznego;

·       sprzętu ratownictwa wysokościowego;

·       sprzętu łączności;

·       wyposażenia osobistego strażaków.

 

Termin składania wniosków: 04.07.2022 r

Wnioski do programu należy składać poprzez formularz grantowy dostępny pod adresem: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login 

 

Łączna pula projektu 2 000 000,00 zł

Więcej informacji:????

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx 

 

2022-06-06 07:18:20 | autor: Sylwia Wyszyńska

Moje Miejsce na Ziemi


 

Fundacja ORLEN ogłosiła konkurs grantowy pt. „Moje miejsce na Ziemi”. 

 

Głównym celem programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Fundacja ORLEN w ramach konkursu wyłoni najciekawsze projekty z zakresu ekologi, sportu, bezpieczeństwa, kultury, ochrony zwierząt czy zrównoważonym rozwojem.

 

Wniosek mogą składać:

 • Organizacje Pozarządowe, 
 • Instytucje Kultury,
 •  Szkoły,
 • Przedszkola, 
 • Koła Gospodyń Wiejskich,
 • Parafie.

 

Termin składania wniosków: 01.08.2022 r.

Termin realizacji projektu w okresie: od 03.10.2022 roku do 30.06.2023 roku.

Dofinansowanie w zależności od wybranego koszyka: 

 • koszyk I (Granty o wartości 5 000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 40;
 • koszyk II (Granty o wartości 10 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 55; 
 • koszyk III (Granty o wartości 15 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 50;
 • koszyk IV (Granty o wartości 20 000 zł) – liczba zaplanowanych grantów wynosi 25

 

Łączna pula projektu 2 000 000,00 zł

Więcej informacji:????

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR3R1V8mj9XxaA-OLysqwc-ny4agNudEZ5e-puXFQO-t6Z8tiSUAa5eggMs 

2022-06-02 12:32:50 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski