Aktualności

Życzenia Wielkanocne


2022-04-12 10:18:31 | autor: Sylwia Wyszyńska

RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2022


Trwa nabór wniosków do Rządowego Programu Klub - Edycja 2022 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . 

Głównym celem programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Celem projektu jest:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Uczestnikami programu mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 

Termin składania wniosków: 06.06.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: kluby jednosekcyjne – 10 000 zł,  kluby wielosekcyjne – 15 000 zł.

Terminie realizacji projektu:  od 1.01. do 30.11. 2022 r.

 

Więcej informacji:

https://rzadowyprogramklub.pl/?fbclid=IwAR0N7JwLJeCbtgaQVpkbBScM0PWPE2sScWWGDksNr9EJrWHHNFc880YBnp0

 

2022-04-12 07:34:41 | autor: Sylwia Wyszyńska

Seniorzy w akcji


Trwa przyjmowanie listów intencyjnych do konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie osób 60 + i par międzypokoleniowych, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

 

Zgłaszane projekty mają mieścić się w co najmniej jednym z czterech poniższych obszarów:

1. Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym.

2. Działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu.

3. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.).

4. Działania edukacyjne i kulturalne.

 

Termin składania wniosków: 15.04.2022 r. 

Maksymalne dofinansowanie: 15 000 zł

 

Więcej informacji:

https://seniorzywakcji.pl/ruszyla-rekrutacja-do-15-edycji-konkursu/

 

2022-04-11 10:40:57 | autor: Sylwia Wyszyńska

Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024


Trwa nabór wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2022 – 2024” w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Głównym celem konkursu jest wypromowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego i długotrwałego angażowania się obywateli w wolontariat na terenie minimum  jednego powiatu.

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj. Zgodnie z Regulaminem wniosek nie musi posiadać autorskich propozycji działać czy definiować grupy docelowej. 

Termin składania wniosków: 29.04.2022 r. godz. 16:00

Maksymalne dofinansowanie: 156 000 zł (łączny budżet na trzy lata, maksymalnie do 52 000 zł/rocznie).

Więcej informacji: 

https://niw.gov.pl/start-konkursu-na-nowych-partnerow-lokalnych-korpusu-solidarnosci-2022-2024/?fbclid=IwAR1jOOWLKkaRJ95h5mlVB-xu6yDyjveBfm55LK_u2xjQ1czqbwjJ-zlswNQ

 

2022-04-11 08:24:40 | autor: Sylwia Wyszyńska

Małe Granty, wielkie szanse!


Trwa nabór wniosków do konkursu Mały Grant, wielkie możliwości w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus

 

 

Trwa nabór wniosków do konkursu Mały Grant, wielkie szance w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus

 

W ramach konkursu do zdobycia  aż 10 000 zł na realizację projektu przez młodzież. Konkurs umożliwia młodym ludziom wziąć  aktywny udział w planowaniu, realizacji i wdrażaniu własnego pomysłu w życie.  

 

Wniosek mogą składać:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 

 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;

 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;

 • Ochotnicze Straże Pożarne,

 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

 

 

Uczestnikami projektu powinna być grupa minimum 10 osób w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców

 

Termin zgłoszeń: 25.05.2022 r. godz 12:00 

Maksymalne dofinansowanie: 10 000 zł

Więcej informacji: 

https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-wnioskow/?fbclid=IwAR3mw0t4cwAoKMeteA-Yq-EUVRU_eUBLPGCLzsE_2qYO7F1y5KtUPKi-YoE

 

2022-04-11 07:57:42 | autor: Sylwia Wyszyńska

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich


Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Państwa  na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. Wnioski przyjmowane są w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej może złożyć Koło Gospodyń Wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość wsparcia dla Koła uzależniona jest od liczny członków i wynosi:

 • 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,

 • 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 osób, 

 • 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/5-tys-zl-6-tys-zl-lub-7-tys-zl--wsparcie-na-dzialalnosc-statutowa-kol-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR3sfRzCJ0FOCxlSCmP4DAPSzcuhhdDo7oAzwra4BlM5zwV12-PRKqQoLuo

 

2022-04-08 09:27:45 | autor: Sylwia Wyszyńska

Grant instytucjonalny w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny


Od 27 kwietnia można składać wnioski w ramach Programu Aktywni Obywatele -  Fundusz Regionalny na granty instytucjonalne. W konkursie mogą wystartować organizację pozarządowe działające regionalnie na terenie minimum dwóch powiatów spełniające kryteria zawarte w regulaminie.

Grant instytucjonalny można przeznaczyć na realizację bieżących działań organizacji, w tym wspierających rozwój instytucjonalny zgodny ze strategią/ planem rozwoju organizacji wnioskodawcy (min. na lata 2022-2024). W zakresie działań organizacji wpisujących się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia przez   Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Powinny być to zatem działania/ inicjatywy własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,

 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

 

Termin składania wniosków: 7 czerwca 2022 r. do godziny 12:00

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje :

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/granty-instytucjonalne/?fbclid=IwAR3CwhIenOTnhgHSdU9TMfsvXdjkcy21AHT422hI_OZeIjIlgFy3z1eZSUc

 

2022-04-08 09:09:09 | autor: Sylwia Wyszyńska

AKADEMIA CHUPA CHUPSA


Już po raz drugi Fundacja Polki Mogą Wszystko połączyła siły z firmą Perfetti Van Melle, by pomagać dzieciom w rozwijaniu ich potencjału.

Program grantowy „Akademia Chupa Chupsa” skierowany jest do dzieci i młodzieży z  miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

Wybierzcie jedną z ciekawostek o Chupa Chupsie a następnie przy wsparciu osoby dorosłej, np. opiekuna świetlicy wiejskiej, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii lub innej, przygotujcie projekt łączący zabawę, poznawanie świata, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników.

Przykłady inicjatyw:

 • lizak Chupa Chups poleciał w kosmos, więc i wy możecie wcielić się w astronautów,

 • Chupa Chups jest okrągły jak piłka, więc możecie grać w piłkę,

 • Chupa Chups dba o środowisko, więc i wy możecie itd.

 

Ciekawostki o chupa chupsie:

https://pawelblonski.pl/chupa-chups-historia-prawdziwa/

https://www.chupachups.pl/historia

 

Termin zgłoszeń:14.04.2022 r. 

Ogłoszenie wyników: 27.04.2022 r.

Maksymalne dofinansowanie: 3500 zł

Termin realizacji projektów: od 04.05. - 11.09.2022 r.

 

Regulamin i formularz dostępne na: 

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/akademia-chupa-chupsa/?fbclid=IwAR17wT_kfYVDeV7KdLANQCOrY2vlpxdDlSPh86EZ84k6mzcGJidFojAeS74

 

2022-04-08 07:58:52 | autor: Sylwia Wyszyńska

XX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich 5-7 maja 2022 r.


Zostały już tylko 2 dni do końca rejestracji na XX spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich.

 

Podczas trzydniowego spotkania w Starych Jabłonkach zostaną poruszone tematy związane z dobrem wspólnym mieszkańców wsi, ochroną środowiska, angażowaniem lokalnej społeczności w działania i wiele innych. 

Chcesz wziąć udział w XX Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, które odbędzie się 5-7 maja 2022 roku w Starych Jabłonkach koło Ostródy? Czas na zgłoszenie udziału upływa już jutro 17 marca!

Wszystkie niezbędne informację znajdziesz:

 

Ankieta zgłoszeniowa: https://crm.fww.pl/zapisy/sj2022

Węcej o spotkaniu: https://fundacjawspomaganiawsi.pl/.../spotkania-w-marozie/

2022-03-16 09:53:28 | autor: Sylwia Wyszyńska

ABC organizacji pozarządowych


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu zapraszz do udziału w szkoleniu online „ABC organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w piątek 18 marca 2022 r. w godzinach 09:00- 16:00.

Udział w szkoleniu poruszy takie tematy, jak:

 • zakładanie stowarzyszenia lub fundacji;
 • zarabianie pieniędzy przez organizację pozarządową na realizację swoich działań
 • ulgi i zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych.

 

Zapisy na szkolenie: do poniedziałku 14 marca br.: https://forms.gle/zufcWwcY27dHeZUs6 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program:
09:00 - 10:30 Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:15 Typy działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej:
- działalność nieodpłatna,
- działalność odpłatna,
- działalność gospodarcza.
Loterie fantowe, licytacje, sprzedaż cegiełek, zbiórki publiczne, gry hazardowe
 
12:15 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 14:00 Podstawowe dokumenty podmiotów ekonomii społecznej. Odpowiedzialność członków zarządu w podmiocie ekonomii społecznej  
14:00 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 16:00 Rachunkowość i podatki w podmiocie ekonomii społecznej. Podatek dochodowy – ulgi i zwolnienia. Podatek VAT – zasady opodatkowania i możliwe zwolnienia.
16:00 Zakończenie szkolenia

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/Szkolenie-ABC-organizacji

2022-03-08 13:36:59 | autor: Sylwia Wyszyńska

Przypominamy! 31 stycznia 2022 r. mija termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych!!!


Jeszcze 5 dni zostało by stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w KRS zgłosiły informację o beneficjentach rzeczywistych do CRBR - Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, rejestru zawierającego informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty.

 
UWAGA!!!
 
Brak zgłoszenia informacji do CRBR lub wymaganej aktualizacji danych naraża stowarzyszenie na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej !!!
 
 
Poniżej linki z przydatnymi informacjami:
 

2022-01-26 12:59:36 | autor: Sylwia Wyszyńska

Rozwój lokalny - Dobre praktyki z Malty - MINI- PRZEWODNIK


Zapraszamy do zapoznania się z Mini-przewodnikiem tzw. DOBRYMI PRAKTYKAMI w kontekście rozwoju lokalnego na Malcie, który przygotowało konsorcjum składające się z 3 organizacji, tj. Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy, Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich oraz Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. "Modelowe Wioski Tematyczne. program rozwoju kompetencji lokalnych liderów." sfinansowanego ze środków programu Erasmus Plus.

 

ROZWÓJ LOKALNY - DOBRE PRAKTYKI z MALTY - MINI-przewodnik

 

2021-12-29 19:21:54 | autor: Sylwia Wyszyńska

Przewodnik -> "Rozwój lokalny i waloryzacja lokalnych zasobów na podstawie doświadczeń organizacji "Petites Cites de Caractere"


Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem "Rozwój lokalny i waloryzacja lokalnych zasobów na podstawie doświadczeń organizacji "Petites Cites de Caractere". Zachęcamy do pobierania, czytania, rozpowszechniania i korzystania z francuskich, bretońskich dobrych praktyk!
 
 
 
 
 

2021-12-29 18:51:22 | autor: Sylwia Wyszyńska

Przerwa świąteczna w CWOPIE!


2021-12-27 23:42:58 | autor: Sylwia Wyszyńska

Życzenia świąteczne!


2021-12-23 17:00:32 | autor: Sylwia Wyszyńska

strony:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski